Light & Learning

Former Vice Chancellors

S. No. Duration Name
  1920-1926 Rai Bahadur G N Chakravarty
  1926-1930 Dr. S B Cameron
  1930-1932 Pt. Jagat Narain
  1932-1938 Dr. R P Paranjape
  1938-1941 Sri S M Habibullah
  1941 Kunwar Sir Maharaj Singh
  1941-1947 Lt. Col. Raja Visheshwar Dayal Seth
  1947-1951 Acharya Narendra Dev
  1951-1955 Acharya Jugul Kishore
  1955-1958 Dr. Radha Kamal Mukherjee
  1958-1960 Prof. K A S Ayyer
  1960-1961 Prof. Kali Prasad
  1961 Sri Randhir Singh
  1961-1968 Dr. A Vitthal Rao
  1968-1971 Dr. Mukund Behari Lal
  1971-1973 Dr. Gopal Tripathi
  1973-1975 Sri Ashok Kumar Mustafi
  1975-1979 Dr. Rajendra Vir  Singh
  1978 -1979 Dr. Girija Shankar Mishra
  1976 Dr. Girija Prasad Pandey
  1981-1982 Dr. Radha Prasad Agarwal
  1981 Dr. Girija Prasad Pandey
  1982-1985 Dr. Ratna Shankar Mishra
  1985-1986 Dr. Shambhu Nath Jha
  1986-1989 Dr. Sheetla Prasad Nagendra
  1989-1992 Dr. Hari Krishna Awasthi
  1992-1995 Prof. Mahendra Singh Sodha
  1995-1997 Prof. Suraj Prasad Singh
  1997-1998 Prof. Ramesh Chandra
  1998 Prof. K K Kaul
  1998-1999 Prof. Roop Rekha Verma
  1999-2002 Prof. Devendra Pratap Singh
  2002-2005 Prof. Shiv Bahadur Singh
  2005-2008 Prof. Ram Prakash Singh
  2008-2009 Prof. Ajaib Singh Brar 
  2009 Prof. Upendra Nath Dwivedi
  2009-2012 Prof. Manoj Kumar Mishra
  2012-13 Mr. G. B. Patnaik
  2013 onwards Prof. S. B. Nimse
UDRC LOGIN
Quick Links